fbpx

Regulamin

Regulamin obiektu Agro-Pustelnik oraz Domku Kuźnia

Właściciele obiektu Agro-Pustelnik / Domku Kuźnia będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 • Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby indywidualne i grupy zorganizowane korzystające z usług Gospodarstwa Agroturystycznego AGRO-PUSTELNIK oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gospodarstwa.
 • Na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę gospodarzy.
 • Dokonanie rezerwacji wymaga wpłaty zadatku w kwocie 30% ceny pobytu. Odpowiednią kwotę zadatku należy wpłacić na podany rachunek bankowy.  Nr konta podany na jest na stronie www.agropustelnik.pl w zakładce kontakt, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji o możliwości rezerwacji. Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji pobytu.
 • Dokonanie wpłaty zadatku równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • W przypadku anulowania rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Wpłata pozostałej części za pobyt (całkowity koszt pobytu pomniejszony o zadatek) powinna zostać uregulowana w dniu przyjazdu gotówką. 
 • Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 • Domek Kuźnia: Do ustalonej ceny pobytu doliczamy opłatę za prąd naliczaną według zużycia w wysokości 1 zł. za 1kWh. Opłata rozliczana jest w ostatni dzień pobytu w momencie zdania domku.
 • W agroturystyce między godz. 22.00, a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. 
 • Doba noclegowa trwa od 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. UWAGA, przedłużenie godzin pobytu bez uzgodnienia skutkuje opłatą za dzień pobytu.
 • Na terenie obiektu działa bezpłatna, sieć WIFI. Hasło: weryfikacja
 • Parking znajdujący dostępny się na terenie posesji jest bezpłatny i niestrzeżony.
 • Pobyt Gości ze zwierzętami jest akceptowany po wcześniejszym ustaleniu. Odpłatność za zwierzaka reguluje cennik. Właściciel zwierzaka zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pupil nie zachowywał się głośno, jak również by nie zakłócał wypoczynku innych Gości. Zwierzęta nie mogą pozostawać bez opieki właścicieli pod ich nieobecność.
 • Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Agro-Pustelnika/Domku Kuźnia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Dzieci nie mogą pozostawać na terenie domków bez opieki, zwłaszcza na placach zabaw.
 • Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 • W trakcie pobytu Wynajmujący samodzielnie utrzymują porządek w wynajętych pomieszczeniach. Nadmierne zanieczyszczenie obiektu będzie skutkowało dodatkowymi opłatami.
 • Sortowanie śmieci jest wymagane, opisane pojemniki na śmieci znajdują się w ogólnie dostępnych miejscach.
 • Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Gospodarstwa, a w szczególności nie używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych niebędących na wyposażeniu oraz rozpalania ogniska (grilla) wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez gospodarzy.
 • Prosimy pamiętać, że Agro-Pustelnik położony jest w otoczeniu łąk, pól uprawnych i lasów. Poza ogrodzeniem można spotkać dziką zwierzynę, maszyny rolnicze. Dlatego też prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie względem dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu – gospodarze mają prawo wymówić pobyt (nakazać opuszczenie posesji) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gości do obiektów. 
 • Na terenie Gospodarstwa znajdują się stawy, w których obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 • Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.agropustelnik.pl

Regulamin konkursu na facebooku/instagramie z dnia 17.05.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku/Instagramie  (zwanego dalej “Konkursem”), jest:

 Agro Pustelnik 

Pustelnik 26

58-410 Marciszów 

oraz 

Ohana Travel

Kopciuszka 13B

60-193 Poznań

(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka/Instagrama. Facebook/Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc./ Instagram. 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https:

www.facebook.com/AGROPUSTELNIK/

https://www.instagram.com/stories/agropustelnik_26/

(zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook/Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 4  nagród – dla 4 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest: 3x  zestaw gadżetów, 1 x sesja zdjęciowa 

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook/Instagram , na profilu @agropustelnik_26 oraz @mojaohana

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook/Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/stories/agropustelnik_26/

oraz https://www.facebook.com/AGROPUSTELNIK/

2. Konkurs trwa od dnia 18.05.2023 godz. 10:00 do 25.05.2023 godz10:00

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 1. udostępnij ten post
 2. dodaj ten post do swojej relacji oznaczając @agropustelnik_26 oraz @mojaohana 
 3. napisz w komentarzu dlaczego chciałbyś przyjechać do nas na „Wakacje z Ohaną”
 4. zaznacz 3 osoby, z którymi chciałbyś spędzić wakacje w Agro Pustelnik 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku/Instagramie pod adresem

www.facebook.com/AGROPUSTELNIK/

https://www.instagram.com/stories/agropustelnik_26/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium- wybrania najciekawszego komentarza. 

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 4  zwycięzców

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku/Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie

www.facebook.com/AGROPUSTELNIK/

https://www.instagram.com/stories/agropustelnik_26/

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u Instagrama  – @mojaohana wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka do paczkomatu na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka/Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka/Instagrama;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka/Instagrama kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2023. i obowiązuje do 24.05.2023

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Menu